CBb 2 april 2012, JB 2012/133 m.nt. S.M.C. Nuyten en H.P. Wiersema

more+
less-

Deze beslissing en de hiervoor gepubliceerde beslissing van het CBb (12 oktober 2011, LJN: BW0616, gepubliceerd onder nr. 136) zien beide op de toepassing van artikel 8:29 Awb. KPN stelde beroep in bij het CBb tegen een besluit van OPTA. OPTA was op grond van artikel 8:42 Awb als bestuursorgaan verplicht de op de zaak betrekking hebbende stukken aan het CBb toe te zenden. Ten aanzien van een aantal van deze stukken heeft OPTA aan het CBb medegedeeld dat alleen het CBb daarvan kennis mag nemen omwille van – voor zover hier relevant – de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in die documenten genoemde KPNmedewerkers. De aanleiding voor dit beroep op artikel 8:29 Awb was mede gelegen in het feit dat TELE2 als derde-belanghebbende aan de procedure deelnam. Het CBb oordeelde op 12 oktober 2011 dat de beperkte kennisneming niet gerechtvaardigd was ten aanzien van de door OPTA als vertrouwelijk aangemerkte persoonsgegevens van KPN-medewerkers en verzocht OPTA alsnog openbare versies van deze documenten te overleggen. OPTA zond de stukken aan het CBb toe, maar vermeldde in de begeleidende brief dat KPN niet met openbaarmaking van de daarin vermelde persoonsgegevens akkoord kon gaan en deelde nogmaals mee dat uitsluitend het CBb van die gegevens uit de stukken kennis mocht nemen. Het CBb besloot op 2 april 2012 geen aanleiding te zien om zijn eerdere beslissing van 12 oktober 2011 te herzien. Beide beslissingen zijn op dezelfde dag op rechtspraak.nl openbaar gemaakt.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Written by:

Published In:

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Harald Wiersema, NautaDutilh N.V. | Attorney Advertising

Don't miss a thing! Build a custom news brief:

Read fresh new writing on compliance, cybersecurity, Dodd-Frank, whistleblowers, social media, hiring & firing, patent reform, the NLRB, Obamacare, the SEC…

…or whatever matters the most to you. Follow authors, firms, and topics on JD Supra.

Create your news brief now - it's free and easy »

All the intelligence you need, in one easy email:

Great! Your first step to building an email digest of JD Supra authors and topics. Log in with LinkedIn so we can start sending your digest...

Sign up for your custom alerts now, using LinkedIn ›

* With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name.
×
Loading...
×