GDPR Update: Transfer of Personal Data (outside the EEA) (Dutch)

by Dentons
Contact

Dentons

AVGB-update: Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)

Inleiding

In deze AVGB-update staat de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) centraal.

Net als onder de huidige Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens 95/46/EC (de Richtlijn) blijft de mogelijkheid tot doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER beperkt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVGB) introduceert echter aan aantal wijzigingen, waaronder nieuwe mogelijkheden voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER in specifieke situaties.

Passend beschermingsniveau

Als hoofdregel geldt dat de doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER (ook wel een “derde land”) slechts mag plaatsvinden indien het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt.

De Europese Commissie (de Commissie) heeft de bevoegdheid om middels een adequaatheidsbesluit vast te stellen of een derde land, een gebied of een specifieke sector in een derde land, dan wel een internationale organisatie, een passend beschermingsniveau biedt voor de doorgifte van persoonsgegevens. Zodra de Commissie heeft vastgesteld dat een derde land een passend beschermingsniveau biedt, mogen persoonsgegevens worden doorgegeven aan dit land zonder nadere beschermingsmaatregelen dan wel specifieke autorisatie. De AVGB verplicht de Commissie om haar adequaatheidsbesluiten ten minste om de vier jaar te herzien.

Bij de beoordeling van de vraag of een derde land, een gebied dan wel specifieke sector of een internationale organisatie een adequaat beschermingsniveau biedt, houdt de Commissie onder andere rekening met de volgende aspecten:

 1. de rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van mensenrechten en relevante wetgeving, onder andere met betrekking tot (de (verdere) doorgifte van) persoonsgegevens alsmede het bestaan van effectieve en afdwingbare rechten van betrokkenen;
 2. het bestaan en het effectief functioneren van één of meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten, die tot taak heeft of hebben de naleving van de gegevensbeschermingsregels te verzekeren en te handhaven; en
 3. de internationale toezeggingen die het derde land of de internationale organisatie in kwestie heeft gedaan, dan wel andere verplichtingen die voortvloeien uit juridisch bindende overeenkomsten of instrumenten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De huidige adequaatheidsbesluiten die de Commissie op grond van de Richtlijn heeft vastgesteld (met name het besluit met betrekking tot het EU-VS-privacyschild) blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken door de Commissie op grond van de AVGB.

De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden

Bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit van de Commissie, mogen persoonsgegevens louter naar een derde land worden doorgegeven indien (i) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker passende waarborgen biedt en (ii) betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikken.

Deze passende waarborgen kunnen worden geboden door de volgende instrumenten zonder dat daarvoor akkoord van een toezichthoudende autoriteit vereist is:

 1. een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen;
 2. bindende bedrijfsvoorschriften;
 3. door de Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming;
 4. door een toezichthoudende autoriteit vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming;
 5. goedgekeurde gedragscodes; en
 6. goedgekeurde certificeringsmechanismen.

Hieronder gaan wij in op de drie voor de praktijk meest relevante instrumenten.

Bindende bedrijfsvoorschriften

Bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, BCR’s) door een multinationale groep van ondernemingen vastgestelde interne regels die zien op het wereldwijde beleid inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens binnen dezelfde groep van ondernemingen aan vestigingen in een derde land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt.

Op grond van de AVGB moeten BCR’s:

 1. worden goedgekeurd door de bevoegde (leidende) toezichthoudende autoriteit;
 2. juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en worden gehandhaafd door alle betrokken leden van de groep van ondernemingen;
 3. betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens; en
 4. specifieke informatie bevatten die onder andere ziet op: (a) de structuur en contactgegevens van de groepering van ondernemingen; (b) de gegevensdoorgiften, met inbegrip van de categorieën van persoonsgegevens; (c) het soort verwerking en de doeleinden daarvan; (d) het soort betrokkenen in kwestie; (e) de identificatie van het derde land of de derde landen in kwestie; (f) de toepassing van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming; (g) de rechten van betrokkenen; (h) de aanvaarding door de op het grondgebied van een lidstaat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van aansprakelijkheid voor alle inbreuken op de BCR’s door een niet in de EER gevestigde onderneming van de groep; (i) de taken van de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming; en (j) de klachtenprocedures.

Door de Commissie vastgestelde of goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming

De doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt, is tevens toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van standaardbepalingen die zijn vastgesteld door de Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (en vervolgens zijn goedgekeurd door de Commissie).

In de AVGB is expliciet opgenomen dat standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in een bredere overeenkomst mogen worden verwerkt. Het is partijen toegestaan extra bepalingen en waarborgen toe te voegen, mits deze niet in tegenspraak zijn met de standaardbepalingen en geen afbreuk doen aan de grondrechten of de fundamentele vrijheden van de betrokkenen.

Het is partijen tevens toegestaan om contractuele bepalingen op ad hoc basis te gebruiken. Deze dienen echter wel voorafgaand aan de internationale doorgifte van persoonsgegevens door de toezichthoudende autoriteit te worden goedgekeurd.

Ad hoc contractsbepalingen mogen ook worden gebruikt, maar deze vergen voorafgaande toestemming van de toezichthoudende autoriteit voordat de doorgifte naar een derde land plaatsvindt.

De Commissie heeft momenteel drie sets van contractuele standaardbepalingen gepubliceerd: twee sets voor de doorgifte van persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd in de EER naar een verwerkingsverantwoordelijke gevestigd buiten de EER en één set voor de doorgifte van persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd in de EER naar een verwerker die gevestigd is buiten de EER. Er bestaan geen contractuele standaardbepalingen voor de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens van verwerkers die gevestigd zijn in de EER naar sub-verwerkers die gevestigd zijn buiten de EER.

De op grond van de Richtlijn goedgekeurde contractuele standaardbepalingen blijven geldig, maar de AVGB laat de mogelijkheid open om deze in te trekken (en te vervangen door (een) nieuwe set(s) van goedgekeurde contractuele standaardbepalingen).

Goedgekeurde gedragscodes

Het gebruik van gedragscodes wordt onder de AVGB aangemoedigd, aangezien het als middel kan dienen om de naleving van de AVGB aan te tonen. Daarnaast kunnen gedragscodes als zodanig tevens dienen als een passende waarborg op grond waarvan internationale doorgifte van persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Gedragscodes kunnen worden opgesteld door verenigingen of andere organen die verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen en dienen voorafgaand aan de doorgifte te worden goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Het naleven van een goedgekeurde gedragscode in combinatie met toezeggingen van buiten de EER gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of een verwerkers dat zij de betreffende passende waarborgen zullen bieden, kan bewijzen dat de buiten de EER gevestigde organisatie passende waarborgen heeft geïmplementeerd.

Afwijkingen in specifieke situaties

De AVGB bevat enkele afwijkingen op het verbod dat persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derde landen die geen adequate gegevensbescherming bieden. Deze afwijkingen zijn grotendeels gelijk aan de afwijkingen die de Richtlijn kent. De afwijkingen gelden in de volgende gevallen:

 1. de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden door het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen (met andere woorden, het is onvoldoende om slechts te vermelden dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land);
 2. de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
 3. de doorgifte is noodzakelijk voor het sluiten, of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde gesloten overeenkomst;
 4. de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 5. de doorgifte is noodzakelijk voor het instellen van, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 6. de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 7. de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het EU-recht of nationaal recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in EU-recht of nationaal recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging.

In geval doorgifte van persoonsgegevens niet mogelijk is op grond van contractuele standaardbepalingen of BCR’s en geen van de afwijkingen voor een specifieke situaties zoals hierboven beschreven van toepassing is, dan is doorgifte desalniettemin mogelijk indien:

 1. de doorgifte niet herhaaldelijk plaatsvindt;
 2. de doorgifte een beperkt aantal betrokkenen betreft;
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van dwingende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke die zwaarder wegen dan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkenen;
 4. de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft getroffen;
 5. de verwerkingsverantwoordelijke de toezichthoudende autoriteit informeert over de doorgifte.

Deze laatste afwijking biedt enige flexibiliteit, maar vereist tevens een zorgvuldige afweging van de omstandigheden van het geval alsmede een goede documentatie. Deze afwijking dient enkel bij wijze van uitzondering te worden toegepast.

Praktische aanbevelingen

Op het in strijd met de AVGB doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen staan bestuursrechtelijke boetes van EUR 20.000.000 of, indien dit hoger is, 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van de betreffende organisatie. Organisaties zullen er dan ook goed aan doen om hun grensoverschrijdende datastromen in kaart te brengen en te beoordelen of huidige mechanismen in overeenstemming zijn met de AVGB.

In het algemeen raden af om doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen op toestemming van betrokkenen te baseren. Betrokkenen kunnen immers te allen tijde hun toestemming intrekken, hetgeen tot gevolg heeft dat er geen geldige grondslag meer bestaat voor de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land. Bovendien, aangezien gegevens steeds vaker in de cloud worden opgeslagen (waarvan de datacenters zich over de gehele wereld kunnen bevinden), kan intrekking van toestemming een ingewikkelde en tijdrovende puzzel worden. Indien mogelijk raden wij aan om internationale doorgifte van persoonsgegevens te baseren op passende waarborgen zoals de BCR’s en contractuele standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, of door persoonsgegevens op te slaan binnen de EER en doorgifte buiten de EER te vermijden.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide

JD Supra Privacy Policy

Updated: May 25, 2018:

JD Supra is a legal publishing service that connects experts and their content with broader audiences of professionals, journalists and associations.

This Privacy Policy describes how JD Supra, LLC ("JD Supra" or "we," "us," or "our") collects, uses and shares personal data collected from visitors to our website (located at www.jdsupra.com) (our "Website") who view only publicly-available content as well as subscribers to our services (such as our email digests or author tools)(our "Services"). By using our Website and registering for one of our Services, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy.

Please note that if you subscribe to one of our Services, you can make choices about how we collect, use and share your information through our Privacy Center under the "My Account" dashboard (available if you are logged into your JD Supra account).

Collection of Information

Registration Information. When you register with JD Supra for our Website and Services, either as an author or as a subscriber, you will be asked to provide identifying information to create your JD Supra account ("Registration Data"), such as your:

 • Email
 • First Name
 • Last Name
 • Company Name
 • Company Industry
 • Title
 • Country

Other Information: We also collect other information you may voluntarily provide. This may include content you provide for publication. We may also receive your communications with others through our Website and Services (such as contacting an author through our Website) or communications directly with us (such as through email, feedback or other forms or social media). If you are a subscribed user, we will also collect your user preferences, such as the types of articles you would like to read.

Information from third parties (such as, from your employer or LinkedIn): We may also receive information about you from third party sources. For example, your employer may provide your information to us, such as in connection with an article submitted by your employer for publication. If you choose to use LinkedIn to subscribe to our Website and Services, we also collect information related to your LinkedIn account and profile.

Your interactions with our Website and Services: As is true of most websites, we gather certain information automatically. This information includes IP addresses, browser type, Internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp and clickstream data. We use this information to analyze trends, to administer the Website and our Services, to improve the content and performance of our Website and Services, and to track users' movements around the site. We may also link this automatically-collected data to personal information, for example, to inform authors about who has read their articles. Some of this data is collected through information sent by your web browser. We also use cookies and other tracking technologies to collect this information. To learn more about cookies and other tracking technologies that JD Supra may use on our Website and Services please see our "Cookies Guide" page.

How do we use this information?

We use the information and data we collect principally in order to provide our Website and Services. More specifically, we may use your personal information to:

 • Operate our Website and Services and publish content;
 • Distribute content to you in accordance with your preferences as well as to provide other notifications to you (for example, updates about our policies and terms);
 • Measure readership and usage of the Website and Services;
 • Communicate with you regarding your questions and requests;
 • Authenticate users and to provide for the safety and security of our Website and Services;
 • Conduct research and similar activities to improve our Website and Services; and
 • Comply with our legal and regulatory responsibilities and to enforce our rights.

How is your information shared?

 • Content and other public information (such as an author profile) is shared on our Website and Services, including via email digests and social media feeds, and is accessible to the general public.
 • If you choose to use our Website and Services to communicate directly with a company or individual, such communication may be shared accordingly.
 • Readership information is provided to publishing law firms and authors of content to give them insight into their readership and to help them to improve their content.
 • Our Website may offer you the opportunity to share information through our Website, such as through Facebook's "Like" or Twitter's "Tweet" button. We offer this functionality to help generate interest in our Website and content and to permit you to recommend content to your contacts. You should be aware that sharing through such functionality may result in information being collected by the applicable social media network and possibly being made publicly available (for example, through a search engine). Any such information collection would be subject to such third party social media network's privacy policy.
 • Your information may also be shared to parties who support our business, such as professional advisors as well as web-hosting providers, analytics providers and other information technology providers.
 • Any court, governmental authority, law enforcement agency or other third party where we believe disclosure is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals' personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues.
 • To our affiliated entities and in connection with the sale, assignment or other transfer of our company or our business.

How We Protect Your Information

JD Supra takes reasonable and appropriate precautions to insure that user information is protected from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. We restrict access to user information to those individuals who reasonably need access to perform their job functions, such as our third party email service, customer service personnel and technical staff. You should keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free. Where you use log-in credentials (usernames, passwords) on our Website, please remember that it is your responsibility to safeguard them. If you believe that your log-in credentials have been compromised, please contact us at privacy@jdsupra.com.

Children's Information

Our Website and Services are not directed at children under the age of 16 and we do not knowingly collect personal information from children under the age of 16 through our Website and/or Services. If you have reason to believe that a child under the age of 16 has provided personal information to us, please contact us, and we will endeavor to delete that information from our databases.

Links to Other Websites

Our Website and Services may contain links to other websites. The operators of such other websites may collect information about you, including through cookies or other technologies. If you are using our Website or Services and click a link to another site, you will leave our Website and this Policy will not apply to your use of and activity on those other sites. We encourage you to read the legal notices posted on those sites, including their privacy policies. We are not responsible for the data collection and use practices of such other sites. This Policy applies solely to the information collected in connection with your use of our Website and Services and does not apply to any practices conducted offline or in connection with any other websites.

Information for EU and Swiss Residents

JD Supra's principal place of business is in the United States. By subscribing to our website, you expressly consent to your information being processed in the United States.

 • Our Legal Basis for Processing: Generally, we rely on our legitimate interests in order to process your personal information. For example, we rely on this legal ground if we use your personal information to manage your Registration Data and administer our relationship with you; to deliver our Website and Services; understand and improve our Website and Services; report reader analytics to our authors; to personalize your experience on our Website and Services; and where necessary to protect or defend our or another's rights or property, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, safety or privacy issues. Please see Article 6(1)(f) of the E.U. General Data Protection Regulation ("GDPR") In addition, there may be other situations where other grounds for processing may exist, such as where processing is a result of legal requirements (GDPR Article 6(1)(c)) or for reasons of public interest (GDPR Article 6(1)(e)). Please see the "Your Rights" section of this Privacy Policy immediately below for more information about how you may request that we limit or refrain from processing your personal information.
 • Your Rights
  • Right of Access/Portability: You can ask to review details about the information we hold about you and how that information has been used and disclosed. Note that we may request to verify your identification before fulfilling your request. You can also request that your personal information is provided to you in a commonly used electronic format so that you can share it with other organizations.
  • Right to Correct Information: You may ask that we make corrections to any information we hold, if you believe such correction to be necessary.
  • Right to Restrict Our Processing or Erasure of Information: You also have the right in certain circumstances to ask us to restrict processing of your personal information or to erase your personal information. Where you have consented to our use of your personal information, you can withdraw your consent at any time.

You can make a request to exercise any of these rights by emailing us at privacy@jdsupra.com or by writing to us at:

Privacy Officer
JD Supra, LLC
10 Liberty Ship Way, Suite 300
Sausalito, California 94965

You can also manage your profile and subscriptions through our Privacy Center under the "My Account" dashboard.

We will make all practical efforts to respect your wishes. There may be times, however, where we are not able to fulfill your request, for example, if applicable law prohibits our compliance. Please note that JD Supra does not use "automatic decision making" or "profiling" as those terms are defined in the GDPR.

 • Timeframe for retaining your personal information: We will retain your personal information in a form that identifies you only for as long as it serves the purpose(s) for which it was initially collected as stated in this Privacy Policy, or subsequently authorized. We may continue processing your personal information for longer periods, but only for the time and to the extent such processing reasonably serves the purposes of archiving in the public interest, journalism, literature and art, scientific or historical research and statistical analysis, and subject to the protection of this Privacy Policy. For example, if you are an author, your personal information may continue to be published in connection with your article indefinitely. When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.
 • Onward Transfer to Third Parties: As noted in the "How We Share Your Data" Section above, JD Supra may share your information with third parties. When JD Supra discloses your personal information to third parties, we have ensured that such third parties have either certified under the EU-U.S. or Swiss Privacy Shield Framework and will process all personal data received from EU member states/Switzerland in reliance on the applicable Privacy Shield Framework or that they have been subjected to strict contractual provisions in their contract with us to guarantee an adequate level of data protection for your data.

California Privacy Rights

Pursuant to Section 1798.83 of the California Civil Code, our customers who are California residents have the right to request certain information regarding our disclosure of personal information to third parties for their direct marketing purposes.

You can make a request for this information by emailing us at privacy@jdsupra.com or by writing to us at:

Privacy Officer
JD Supra, LLC
10 Liberty Ship Way, Suite 300
Sausalito, California 94965

Some browsers have incorporated a Do Not Track (DNT) feature. These features, when turned on, send a signal that you prefer that the website you are visiting not collect and use data regarding your online searching and browsing activities. As there is not yet a common understanding on how to interpret the DNT signal, we currently do not respond to DNT signals on our site.

Access/Correct/Update/Delete Personal Information

For non-EU/Swiss residents, if you would like to know what personal information we have about you, you can send an e-mail to privacy@jdsupra.com. We will be in contact with you (by mail or otherwise) to verify your identity and provide you the information you request. We will respond within 30 days to your request for access to your personal information. In some cases, we may not be able to remove your personal information, in which case we will let you know if we are unable to do so and why. If you would like to correct or update your personal information, you can manage your profile and subscriptions through our Privacy Center under the "My Account" dashboard. If you would like to delete your account or remove your information from our Website and Services, send an e-mail to privacy@jdsupra.com.

Changes in Our Privacy Policy

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time. Please refer to the date at the top of this page to determine when this Policy was last revised. Any changes to our Privacy Policy will become effective upon posting of the revised policy on the Website. By continuing to use our Website and Services following such changes, you will be deemed to have agreed to such changes.

Contacting JD Supra

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, your dealings with our Website or Services, or if you would like to change any of the information you have provided to us, please contact us at: privacy@jdsupra.com.

JD Supra Cookie Guide

As with many websites, JD Supra's website (located at www.jdsupra.com) (our "Website") and our services (such as our email article digests)(our "Services") use a standard technology called a "cookie" and other similar technologies (such as, pixels and web beacons), which are small data files that are transferred to your computer when you use our Website and Services. These technologies automatically identify your browser whenever you interact with our Website and Services.

How We Use Cookies and Other Tracking Technologies

We use cookies and other tracking technologies to:

 1. Improve the user experience on our Website and Services;
 2. Store the authorization token that users receive when they login to the private areas of our Website. This token is specific to a user's login session and requires a valid username and password to obtain. It is required to access the user's profile information, subscriptions, and analytics;
 3. Track anonymous site usage; and
 4. Permit connectivity with social media networks to permit content sharing.

There are different types of cookies and other technologies used our Website, notably:

 • "Session cookies" - These cookies only last as long as your online session, and disappear from your computer or device when you close your browser (like Internet Explorer, Google Chrome or Safari).
 • "Persistent cookies" - These cookies stay on your computer or device after your browser has been closed and last for a time specified in the cookie. We use persistent cookies when we need to know who you are for more than one browsing session. For example, we use them to remember your preferences for the next time you visit.
 • "Web Beacons/Pixels" - Some of our web pages and emails may also contain small electronic images known as web beacons, clear GIFs or single-pixel GIFs. These images are placed on a web page or email and typically work in conjunction with cookies to collect data. We use these images to identify our users and user behavior, such as counting the number of users who have visited a web page or acted upon one of our email digests.

JD Supra Cookies. We place our own cookies on your computer to track certain information about you while you are using our Website and Services. For example, we place a session cookie on your computer each time you visit our Website. We use these cookies to allow you to log-in to your subscriber account. In addition, through these cookies we are able to collect information about how you use the Website, including what browser you may be using, your IP address, and the URL address you came from upon visiting our Website and the URL you next visit (even if those URLs are not on our Website). We also utilize email web beacons to monitor whether our emails are being delivered and read. We also use these tools to help deliver reader analytics to our authors to give them insight into their readership and help them to improve their content, so that it is most useful for our users.

Analytics/Performance Cookies. JD Supra also uses the following analytic tools to help us analyze the performance of our Website and Services as well as how visitors use our Website and Services:

 • HubSpot - For more information about HubSpot cookies, please visit legal.hubspot.com/privacy-policy.
 • New Relic - For more information on New Relic cookies, please visit www.newrelic.com/privacy.
 • Google Analytics - For more information on Google Analytics cookies, visit www.google.com/policies. To opt-out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This will allow you to download and install a Google Analytics cookie-free web browser.

Facebook, Twitter and other Social Network Cookies. Our content pages allow you to share content appearing on our Website and Services to your social media accounts through the "Like," "Tweet," or similar buttons displayed on such pages. To accomplish this Service, we embed code that such third party social networks provide and that we do not control. These buttons know that you are logged in to your social network account and therefore such social networks could also know that you are viewing the JD Supra Website.

Controlling and Deleting Cookies

If you would like to change how a browser uses cookies, including blocking or deleting cookies from the JD Supra Website and Services you can do so by changing the settings in your web browser. To control cookies, most browsers allow you to either accept or reject all cookies, only accept certain types of cookies, or prompt you every time a site wishes to save a cookie. It's also easy to delete cookies that are already saved on your device by a browser.

The processes for controlling and deleting cookies vary depending on which browser you use. To find out how to do so with a particular browser, you can use your browser's "Help" function or alternatively, you can visit http://www.aboutcookies.org which explains, step-by-step, how to control and delete cookies in most browsers.

Updates to This Policy

We may update this cookie policy and our Privacy Policy from time-to-time, particularly as technology changes. You can always check this page for the latest version. We may also notify you of changes to our privacy policy by email.

Contacting JD Supra

If you have any questions about how we use cookies and other tracking technologies, please contact us at: privacy@jdsupra.com.

- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.