Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že náhradu škody vzniklé v důsledku porušení evropského soutěžního práva mateřskou společností lze nárokovat i vůči dceřiné společnosti

Dentons
Contact

Dentons

Velký senát Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. 10. 2021 rozhodnutí ve věci C-882/19 Sumal SL proti Mercedes Benz Trucks España, ve kterém vyjasnil některé otázky přičitatelnosti protisoutěžního jednání v rámci skupiny společností a související soukromoprávní důsledky.

Shrnutí případu Sumal

Rozhodnutím z roku 2016 Evropská komise shledala, že společnost Daimler AG porušila ustanovení evropského soutěžního práva zakazující kartely (čl. 101 SFEU) tím, že v období od ledna 1997 do ledna 2011 uzavřela několik dohod o zvýšení cen nákladních vozidel s dalšími evropskými výrobci.

Společnost Sumal SL mezi lety 1997 a 1999 koupila od Mercedes-Benz Trucks España (MBTE), dceřiné společnosti Daimler Group, jejíž mateřskou společností je Daimler AG, dvě nákladní auta. V návaznosti na rozhodnutí Komise z roku 2016 Sumal SL zažalovala MBTE před španělskými soudy o náhradu škody způsobené výše zmíněným protisoutěžním jednáním. Španělský soud nejprve žalobu zamítl s odůvodněním, že MBTE nemůže být žalovanou stranou, protože rozhodnutí Komise se vztahuje pouze na společnost Daimler AG, a tedy jedině tato společnost může být považována za subjekt odpovědný za dotčené protiprávní jednání.

Toto rozhodnutí spol. Sumal SL napadla odvoláním a následně se španělský soud obrátil na SDEU s předběžnou otázkou. Velký senát SDEU ve své odpovědi jasně vymezil obecné podmínky, za kterých může být náhrada škody vzniklé v důsledku porušení evropského soutěžního práva mateřskou společností nárokována před národním soudem vůči společnosti dceřiné.

Přičitatelnost? V rámci „podniku“ a pokud protiprávní jednání souvisí s ekonomickou aktivitou „dcery“

Aby mohla být náhrada škody úspěšně vymáhána před národním soudem po dceřiné společnosti, musí dle SDEU žalobce prokázat, že vzhledem

  1. k ekonomickým, organizačním a právním souvislostem spojujícím mateřskou a dceřinou společnost a
  2. souvislosti mezi ekonomickou aktivitou dceřiné společnosti a předmětem protiprávního jednání mateřské společnosti

tvoří mateřská a dceřiná společnost jednu ekonomickou jednotku, tedy podnik ve smyslu evropského práva. Rozhodnutí SDEU je tak dalším významným stavebním kamenem doktríny pojmu „podniku“, respektive „jedné ekonomické jednotky“, která je uplatňována v rámci evropského soutěžního práva jako autonomní koncept. V národních právních úpravách se totiž často setkáme s tím, že přičitatelnost odpovědnosti za protisoutěžní jednání (resp. protiprávní jednání obecně) je možná pouze ve vztahu ovládané a ovládající osoby, a to vůči ovládající osobě. Podle SDEU má ale v případech s evropskou dimenzí unijní úprava přednost – výše uvedené závěry jsou tedy v případech s evropskou dimenzí aplikovatelné bez ohledu na znění vnitrostátních předpisů.

Nad rámec výše uvedeného SDEU uzavřel, že pokud v okamžiku sporu před národním soudem již existuje rozhodnutí Komise o rozporu jednání mateřské společnosti s článkem 101 odst. 1 SFEU, nemůže dceřiná společnost úspěšně napadnout existenci předmětného protisoutěžního jednání1 . Na druhou stranu, pokud výše zmíněné rozhodnutí Komise neexistuje, může dceřiná společnost rozporovat jak to, že společně s mateřskou společností tvoří jeden podnik, tak i samotnou existenci protisoutěžního jednání.

O legislativním vývoji v této oblasti Vás budeme i nadále informovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  1. Podle ustanovení článku 16 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže nemohou národní soudy rozhodovat v rozporu s rozhodnutím přijatým Komisí.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.