Pilot – Monitor EU invloed: een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en regelgeving

more+
less-

De regeldruk in Nederland wordt onder meer bepaald door Europese regelgeving. Hoe groot daarmee de Europese invloed is, kwam aan de orde in een tweetal eerdere onderzoeken. Deze onderzoeken richtten zich echter alleen op de invloed van de EG-richtlijnen op de Nederlandse wet- en regelgeving. Voormalig minister van Justitie Donner onderstreepte bij een van deze onderzoeken dat de daarin gebruikte meetmethode slechts een beperkt deel van de invloed vanuit Europa in beeld brengt – zoals de onderzoekers zelf overigens ook in hun rapport aangaven. Voor conclusies over de invloed vanuit Europa vormen deze twee eerdere onderzoeken dan ook een te smalle basis. Een eerste expertmeeting in februari 2005 gaf aan dat het gewenst is nader kwantitatief onderzoek op bredere basis te doen plaats vinden, m.a.w. een onderzoek dat ook naar andere wijzen van beïnvloeding kijkt dan die d.m.v. EG-richtlijnen, zoals die d.m.v. EG-verordeningen, EU-kaderbesluiten etc.. Tegen deze achtergrond verleenden de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie in september 2005 het T.M.C. Asser Instituut de opdracht om een pilot-onderzoek uit te voeren op de

beleidsterreinen onderwijs en milieu.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.