Termijnen in het bestuursrecht - Rb. Rotterdam 6 januari 2011, LJN: BQ5113 m.nt. P.M. Waszink en H.P. Wiersema

more+
less-

De Awb kent eigen fatale termijnen, de overbekende zes weken termijn voor bezwaar en beroep, maar ook grijzere gebieden, zoals de 'redelijke' termijn voor het beslissen op een aanvraag (die dan weer maximaal acht weken mag bedragen). Specifiek voor de beroepsprocedure kan nog worden gedacht aan bijvoorbeeld de termijn van vier weken voor het indienen van een verweerschrift door het bestuursorgaan en de termijn van tien dagen vóór de zitting voor het indienen van nadere stukken. Specifiek voor de bestuursrechtelijke (hoger)beroepscolleges - zoals het CBb in telecomprocedures - is in een afzonderlijke procesregeling de termijn van vier weken na uitnodiging neergelegd voor het indienen van zienswijzen door derdebelanghebbenden.

De hier besproken uitspraak gaat over de termijn die een bestuursorgaan kan stellen voor het aanvullen van de gronden van bezwaar, waarbij ook een ander vaker voorkomend fenomeen duidelijk wordt geïllustreerd: een bestuursorgaan dat de zaken alleen maar moeilijker maakt door onduidelijk (in casu zelfs tegenstrijdig) te communiceren over de aanvullende termijn.

De auteurs geven - aan de hand van onder meer eigen ervaringen - enige praktische tips voor het omgaan met verschillende termijnen in het bestuursrecht. Daarbij zullen verschillende termijnen kort worden uitgelicht, waarbij het leerstuk van de aanvulling van de gronden in bezwaar extra aandacht krijgt. De nadruk in de genoemde jurisprudentie ligt waar mogelijk bij uitspraken in het economische bestuursrecht; uitspraken van de rechtbank Rotterdam en het CBb worden dus relatief vaak genoemd.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Published In: Administrative Agency Updates, Communications & Media Updates, Science, Computers & Technology Updates

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Harald Wiersema, NautaDutilh N.V. | Attorney Advertising

Don't miss a thing! Build a custom news brief:

Read fresh new writing on compliance, cybersecurity, Dodd-Frank, whistleblowers, social media, hiring & firing, patent reform, the NLRB, Obamacare, the SEC…

…or whatever matters the most to you. Follow authors, firms, and topics on JD Supra.

Create your news brief now - it's free and easy »