GDPR Update October 2018: Overview of developments since May 25, 2018 (Dutch)

by Dentons
Contact

Dentons

Recente ontwikkelingen in de Europese Unie (EU)

Artikel 29 Werkgroep vervangen door de European Data Protection Board

Per 25 mei 2018 is de Artikel 29 Werkgroep opgeheven en vervangen door de European Data Protection Board (de EDPB). De EDPB is een onafhankelijk beslisorgaan met rechtspersoonlijkheid. De EDPB zal bijdragen aan de consistente toepassing van gegevensbeschermingsregels in de EU en zal de (grensoverschrijdende) samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten bevorderen. De EDPB is ingesteld op grond van de AVGB en bestaat uit de hoofden van de toezichthoudende autoriteiten van de EU-lidstaten en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (de European Data Protection Supervisor (de EDPS), dan wel hun vertegenwoordigers. De EDPB is bevoegd om juridisch bindende beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wanneer toezichthoudende autoriteiten een conflict hebben over hun competentie. De taken van de EDPB staan omschreven in artikel 70 AVGB.

EDPB-publicaties en EDPB-verklaring over de e-Privacy Verordening

Tijdens de eerste plenaire bijeenkomst op 25 mei 2018, heeft de EDPB een conceptversie van de Guidelines on Certification aangenomen. Tot 12 juli 2018 lagen deze richtlijnen voor ter publieke consultatie. De EDPB heeft ook de finale versie van de Guidelines on derogations applicable to International Transfers (artikel 49) aangenomen.

Daarnaast heeft de EDPB een verklaring aangenomen over de concept e-Privacy Verordening en de impact van die verordening op de bescherming van personen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van hun communicatie.

Resolutie over de adequaatheid van de bescherming die het EU-US Privacy Shield biedt

Het EU-US Privacy Shield is een overeenkomst tussen de EU en de VS die het mogelijk maakt dat persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Europese en Amerikaanse bedrijven. Indien een Amerikaans bedrijf gecertificeerd is onder het EU-US Privacy Shield, dan wordt het bedrijf geacht te zijn gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat dit land een adequaat beschermingsniveau biedt. In een dergelijk geval is doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar het betreffende bedrijf in de VS toegestaan.

In juli 2018 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het Europees Parlement het standpunt inneemt dat de Privacy Shield-overeenkomst geen adequaat beschermingsniveau biedt naar maatstaven van het gegevensbeschermingsrecht zoals dat geldt in de EU en op grond van het EU-Handvest. In de resolutie pleit het Europees Parlement voor een schorsing van het EU-US Privacy Shield, tenzij de Amerikaanse autoriteiten voor 1 september 2018 volledig zouden voldoen aan de vereisten.
Momenteel is het EU-US Privacy Shield nog in werking, maar wij adviseren organisaties om terughoudend te zijn om de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS uitsluitend op het EU-US Privacy Shield te baseren.

Beheerder van een Facebook fan-pagina is gezamenlijke verantwoordelijke met Facebook

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJ) heeft beslist dat de beheerder van een Facebook fan-pagina gezamenlijk verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van fan-paginabezoekers door middel van het gebruik van Facebook Insights. In het geval waarover het HvJ besliste, is de beheerder van de fan-pagina een Duitse organisatie, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, die opereert in het onderwijsveld en onderwijsdiensten aanbiedt onder andere via een fan-pagina die wordt gehost door Facebook.

Het HvJ oordeelde dat Wirtschaftsakademie het mogelijk heeft gemaakt voor Facebook om persoonsgegevens te verzamelen van fan-paginabezoekers door de fan-pagina te creëren. Facebook werd daarmee in staat gesteld om cookies te plaatsen op de randapparatuur van de bezoekers. In die context had Wirtschaftsakademie de mogelijkheid om met behulp van filters die door Facebook beschikbaar waren gesteld criteria te definiëren aan de hand waarvan statistieken voor advertentiedoeleinden moesten worden samengesteld door Facebook. De beheerder van de fan-pagina heeft zelfs de mogelijkheid om de categorieën van personen aan te wijzen van wie persoonsgegevens gebruikt mogen worden door Facebook. De beheerder van de fan-pagina assisteert op deze manier in het verwerken van persoonsgegevens via haar fan-pagina en moet daarom worden aangemerkt als gezamenlijke verantwoordelijke met Facebook. Belangrijk is dat het HvJ opmerkt dat voor het bestaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid niet is vereist dat iedere verantwoordelijke daadwerkelijk toegang heeft tot de betreffende persoonsgegevens.

De uitspraak van het HvJ is gebaseerd op de Privacy Richtlijn (zoals ingetrokken per 25 mei 2018). Echter, aangezien de het begrip ‘verantwoordelijke’ inhoudelijk niet is gewijzigd, is deze uitspraak ook van belang onder de AVGB.

In reactie op de uitspraak van het HvJ heeft Facebook een Addendum Gezamenlijke Verantwoordelijke gemaakt waarmee iedere gebruiker van Facebook Insights nu akkoord moet gaan.

Klachten tegen Google, Facebook, Instagram en Whatsapp door privacygroep noyb.eu

Op de eerste dag dat de AVGB van toepassing was, heeft privacygroep Nyob.eu (geleid door privacy-activist Max Schrems) vier klachten over “gedwongen toestemming” ingediend (pdf) tegen Google, Facebook, Instagram en Whatsapp bij vier verschillende toezichthoudende autoriteiten (de toezichthoudende autoriteiten in Frankrijk, België, Hamburg en Oostenrijk). Tot op heden zijn er nog geen verdere ontwikkelingen openbaar gemaakt over de consequenties of afwikkeling van deze klachten.
 

CNIL geeft formele waarschuwing aan twee marketing startups

De Franse toezichthoudende autoriteit (de CNIL) heeft formele waarschuwingen gegeven aan twee Franse startups in de advertentiebranche, te weten FIDZUP en TEEMO.

FIDZUP (een bedrijf dat partnerschappen heeft met verschillende uitgevers van mobiele applicaties), heeft een trackingtool ontworpen die geïmplementeerd werd in de applicaties van uitgevers van mobiele applicaties. De implementatie hiervan stelde FIDZUP in staat om MAC-adressen en advertentie-ID’s te verzamelen van de gebruikers van deze applicaties. Daarnaast plaatste FIDZUP bij verschillende winkels Wi-Fi-routers die MAC-adressen registreerden van personen die zich binnen het bereik van de router bevonden. FIDZUP combineerde de gegevens en kon vervolgens de MAC-adressen zoals verzameld via de applicaties koppelen aan de MAC-adressen zoals verzameld via de Wi-Fi-routers. Dit stelde FIDZUP in staat om gebruikers van de applicatie advertenties te laten zien gebaseerd op hun locatie.

Volgens de CNIL heeft FIDZUP geen geldige toestemming verkregen voor het verzamelen van deze persoonsgegevens. Gebruikers werd bij het installeren van de applicatie om toestemming gevraagd voor het verzamelen van locatiegegevens. De CNIL meent dat deze toestemming niet ‘geïnformeerd’, en dus ongeldig was. De gebruikers werden bijvoorbeeld niet geïnformeerd over de advertentiedoeleinden en de identiteit van FIDZUP. Deze informatie werd pas verstrekt nadat de persoonsgegevens waren verzameld (terwijl dit op voorhand had moeten gebeuren). Daarnaast overwoog de CNIL dat de toestemming niet ‘vrij’ was gegeven. Het bleek niet mogelijk om de applicaties te downloaden zonder de trackingtool van FIDZUP.

Volgens de CNIL werd ook de informatie omtrent de verzameling van persoonsgegevens via de Wi-Fi-routers te laat gegeven. De informatie werd gegeven via papieren posters die in de winkels hingen. Echter, op het moment dat betrokkenen de posters daadwerkelijk konden lezen, waren hun gegevens al verzameld.

De startup TEEMO lijkt qua werkzaamheden op FIDZUP. Ook TEEMO kon via een trackingtool geografische gegevens van applicatie gebruikers verzamelen. Door middel van de verzamelde informatie kon TEEMO profielen maken van de gebruikers om hen vervolgens gerichte advertenties aan te kunnen bieden.

Volgens de CNIL heeft ook TEEMO geen geldige toestemming verkregen. Allereerst bleken de gebruikers op het moment van het installeren van de applicatie niet geïnformeerd te zijn over het feit dat hun geografische gegevens voor profileringsdoeleinden zouden worden verzameld. De informatie werd pas verschaft na de installatie van de applicatie (op dat moment waren de persoonsgegevens al verzameld). Daarnaast was het ook in het geval van TEEMO niet mogelijk om de applicatie zonder de trackingtool te downloaden. De CNIL was van mening dat ook in dit geval toestemming daardoor niet ‘vrij’ kon zijn gegeven.

De CNIL heeft beide bedrijven opgedragen om binnen drie maanden (alsnog) geldige toestemming te verkrijgen van de gebruikers. Doen zij dit niet dan zullen er vermoedelijk sancties volgen.

Recente ontwikkelingen in Nederland

Meer dan 600 klachten ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens

Meer dan 600 personen hebben inmiddels een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Op 29 juni 2018 had de AP de eerste 400 klachten al geanalyseerd. Bijna een derde van de klachten is gerelateerd aan problemen met verwijderingsverzoeken. Andere klachten gaan voornamelijk over ongewenste doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen (18%) en over problemen met inzageverzoeken (5%).

Toezichtkader van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 heeft de AP haar toezichtkader gepubliceerd. In dit document zijn de uitgangspunten voor het toezicht voor het jaar 2018 – 2019 opgenomen. Volgens het toezichtkader zal de AP zich in eerste instantie richten op de naleving van het zogeheten accountability-beginsel door middel van onderzoek en het doen van verzoeken tot informatieverstrekking.

In deze context heeft de AP inmiddels onderzocht of de organisaties die verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (een FG) aan te stellen dit ook daadwerkelijk hebben gedaan. Daarbij heeft de AP zich gericht op overheden en zorginstellingen. De AP is bij meer dan 400 overheidsorganisaties nagegaan of zij een FG hadden aangesteld en geregistreerd. De eerste resultaten van deze steekproef (of ‘speldenprikactie’) toonden aan dat minder dan 4% van de organisaties (nog) geen FG had aangesteld. Deze organisaties kregen van de AP tot 11 juni om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Op 3 september liet de AP weten dat nog slechts één van de onderzochte organisaties nog geen FG had aangewezen, maar dat deze organisatie dit spoedig zou doen.

Volgens het toezichtkader van de AP zijn andere focusgebieden van de AP: (i) de verwerking van medische gegevens, (ii) de handel in persoonsgegevens en (iii) datalekken (in het bijzonder niet-gemelde datalekken en datalekken die het gevolg zijn van ernstige tekortkomingen in de beveiliging).

Op 17 juli 2018, heeft de AP een onderzoek aangekondigd naar de naleving van de AVGB door grote organisaties in de private sector. Bij dertig grote organisaties in tien verschillende private sectoren werd gecontroleerd op de implementatie van het verplichte register van verwerkingsactiviteiten. De AP meent dat het hebben van een compleet en accuraat register van verwerkingsactiviteiten een belangrijke eerste stap is waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Op 17 september kondigde de voorzitter van de AP in een radio-interview aan dat een aantal bedrijven een last onder dwangsom is opgelegd die verbeurd zal worden op het moment dat deze bedrijven niet binnen een door de AP gestelde termijn voldoen aan de AVGB. De AP heeft niet bekend gemaakt welke bedrijven het betreft, om wat voor soort overtredingen het gaat en hoelang de periode is die de organisaties hebben gekregen om overtredingen te herstellen. Voorgaande bevestigt wel de voorzetting van de pre-AVGB-praktijk door de AP waarbij er in geval van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven alvorens er een boete volgt. De AP heeft echter wel duidelijk gemaakt dat wanneer bedrijven bewust de AVGB overtreden, zij wel onmiddellijk tot het opleggen van boetes zal overgaan.

Aanpassing van nationale wetgeving aan de AVGB (Aanpassingswet AVGB)

Als gevolg van de AVGB (die rechtstreeks doorwerkt in het Nederlandse recht) en de Uitvoeringswet AVGB, is het noodzakelijk dat de nationale wet- en regelgeving die nog steeds verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens bevat of verouderde terminologie hanteert, wordt aangepast. De Aanpassingswet AVGB/UAVGB is in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 25 mei 2018, de datum waarop de AVGB van toepassing is geworden.

Belastingdienst verwerkt BSN in strijd met de AVGB

De AP heeft geoordeeld dat de Belastingdienst geen wettelijke grondslag heeft om het Burgerservicenummer (het BSN) in het btw-identificatienummer van ZZP’ers te gebruiken. Volgens de AP maakt gebruik van het BSN tevens inbreuk op artikel 5(1)(a) en artikel 6(1) AVGB (respectievelijk de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, en de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking).

In Nederland zijn ZZP’ers die onder de btw-wetgeving vallen verplicht zich te registreren voor een btw-nummer bij de Belastingdienst. Het btw-nummer bestaat voornamelijk uit het BSN van de ZZP’er. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer dat wordt gebruikt om communicatie te faciliteren tussen de burger en de overheid.

Btw-nummers moeten worden weergegeven op facturen en op de website van ZZP’ers, wat betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft het BSN van de ZZP’ers te achterhalen. Dit kan leiden tot identiteitsfraude en andere vormen van misbruik.

Artikel 87 AVG geeft lidstaten de mogelijkheid hun eigen voorwaarden te stellen aan het verwerken van nationale identificatienummers. Deze mogelijkheid is geïmplementeerd in artikel 46 van de UAVGB: het verwerken van het BSN is slechts toegestaan als er regelgeving is die expliciet verwerking van het BSN voor een specifiek doel toestaat. Dit is niet het geval voor btw-nummers.

De Belastingdienst moet voor 1 januari 2019 stoppen met het verwerken van het BSN. Het is echter al duidelijk geworden dat de Belastingdienst niet in staat is om haar systemen voor deze datum aan te passen. Het is de vraag hoe de AP hiermee in de praktijk zal omgaan.

De Nationale Politie beboet voor het niet monitoren van toegang tot persoonsgegevens

In 2015 heeft de AP een onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door de Nationale Politie met het computersysteem dat gebruikt wordt om inkomende en uitgaande goederen en personen in het Schengengebied te monitoren. In dat onderzoek heeft de AP meerdere kwetsbaarheden gevonden in het systeem. Een van deze kwetsbaarheden was dat de Nationale Politie niet (zorgvuldig) de logbestanden met informatie over wie zich op welk moment toegang tot had verschaft tot de persoonsgegevens monitorde. De AP benadrukte dat het monitoren van dergelijke logbestanden een belangrijk hulpmiddel is om te achterhalen of persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien of gebruikt. De Nationale Politie heeft dit probleem niet binnen de door de AP gestelde termijn opgelost en kreeg daarvoor een boete van EUR 40.000. Hoewel dit besluit is genomen onder de Richtlijn, blijft dit ook in de AVGB-praktijk relevant.

Waarschuwing voor misleidend AVGB-keurmerk

In een recent nieuwsbericht heeft de AP organisaties gewaarschuwd voor misleidende AVGB-keurmerken. Er zijn bedrijven die beweren dat zij AVGB-keurmerken kunnen afgeven waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij voldoen aan de privacyregelgeving. Dit soort bedrijven zegt soms nauw samen te werken met de AP, maar dit is niet het geval. Slechts certificatie-instellingen die zijn goedgekeurd (geaccrediteerd) door de Raad voor Accreditatie zijn bevoegd om dergelijke certificaten uit te schrijven. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen organisaties geaccrediteerd voor het afgeven van een AVGB-keurmerk.

Overzicht behandelde onderwerpen

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017 'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage, correctie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (wissing, beperking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming)
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overview
Oktober 2018 Overzicht van ontwikkelingen sinds 25 mei 2018

 

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide

JD Supra Privacy Policy

Updated: May 25, 2018:

JD Supra is a legal publishing service that connects experts and their content with broader audiences of professionals, journalists and associations.

This Privacy Policy describes how JD Supra, LLC ("JD Supra" or "we," "us," or "our") collects, uses and shares personal data collected from visitors to our website (located at www.jdsupra.com) (our "Website") who view only publicly-available content as well as subscribers to our services (such as our email digests or author tools)(our "Services"). By using our Website and registering for one of our Services, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy.

Please note that if you subscribe to one of our Services, you can make choices about how we collect, use and share your information through our Privacy Center under the "My Account" dashboard (available if you are logged into your JD Supra account).

Collection of Information

Registration Information. When you register with JD Supra for our Website and Services, either as an author or as a subscriber, you will be asked to provide identifying information to create your JD Supra account ("Registration Data"), such as your:

 • Email
 • First Name
 • Last Name
 • Company Name
 • Company Industry
 • Title
 • Country

Other Information: We also collect other information you may voluntarily provide. This may include content you provide for publication. We may also receive your communications with others through our Website and Services (such as contacting an author through our Website) or communications directly with us (such as through email, feedback or other forms or social media). If you are a subscribed user, we will also collect your user preferences, such as the types of articles you would like to read.

Information from third parties (such as, from your employer or LinkedIn): We may also receive information about you from third party sources. For example, your employer may provide your information to us, such as in connection with an article submitted by your employer for publication. If you choose to use LinkedIn to subscribe to our Website and Services, we also collect information related to your LinkedIn account and profile.

Your interactions with our Website and Services: As is true of most websites, we gather certain information automatically. This information includes IP addresses, browser type, Internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp and clickstream data. We use this information to analyze trends, to administer the Website and our Services, to improve the content and performance of our Website and Services, and to track users' movements around the site. We may also link this automatically-collected data to personal information, for example, to inform authors about who has read their articles. Some of this data is collected through information sent by your web browser. We also use cookies and other tracking technologies to collect this information. To learn more about cookies and other tracking technologies that JD Supra may use on our Website and Services please see our "Cookies Guide" page.

How do we use this information?

We use the information and data we collect principally in order to provide our Website and Services. More specifically, we may use your personal information to:

 • Operate our Website and Services and publish content;
 • Distribute content to you in accordance with your preferences as well as to provide other notifications to you (for example, updates about our policies and terms);
 • Measure readership and usage of the Website and Services;
 • Communicate with you regarding your questions and requests;
 • Authenticate users and to provide for the safety and security of our Website and Services;
 • Conduct research and similar activities to improve our Website and Services; and
 • Comply with our legal and regulatory responsibilities and to enforce our rights.

How is your information shared?

 • Content and other public information (such as an author profile) is shared on our Website and Services, including via email digests and social media feeds, and is accessible to the general public.
 • If you choose to use our Website and Services to communicate directly with a company or individual, such communication may be shared accordingly.
 • Readership information is provided to publishing law firms and authors of content to give them insight into their readership and to help them to improve their content.
 • Our Website may offer you the opportunity to share information through our Website, such as through Facebook's "Like" or Twitter's "Tweet" button. We offer this functionality to help generate interest in our Website and content and to permit you to recommend content to your contacts. You should be aware that sharing through such functionality may result in information being collected by the applicable social media network and possibly being made publicly available (for example, through a search engine). Any such information collection would be subject to such third party social media network's privacy policy.
 • Your information may also be shared to parties who support our business, such as professional advisors as well as web-hosting providers, analytics providers and other information technology providers.
 • Any court, governmental authority, law enforcement agency or other third party where we believe disclosure is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals' personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues.
 • To our affiliated entities and in connection with the sale, assignment or other transfer of our company or our business.

How We Protect Your Information

JD Supra takes reasonable and appropriate precautions to insure that user information is protected from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. We restrict access to user information to those individuals who reasonably need access to perform their job functions, such as our third party email service, customer service personnel and technical staff. You should keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free. Where you use log-in credentials (usernames, passwords) on our Website, please remember that it is your responsibility to safeguard them. If you believe that your log-in credentials have been compromised, please contact us at privacy@jdsupra.com.

Children's Information

Our Website and Services are not directed at children under the age of 16 and we do not knowingly collect personal information from children under the age of 16 through our Website and/or Services. If you have reason to believe that a child under the age of 16 has provided personal information to us, please contact us, and we will endeavor to delete that information from our databases.

Links to Other Websites

Our Website and Services may contain links to other websites. The operators of such other websites may collect information about you, including through cookies or other technologies. If you are using our Website or Services and click a link to another site, you will leave our Website and this Policy will not apply to your use of and activity on those other sites. We encourage you to read the legal notices posted on those sites, including their privacy policies. We are not responsible for the data collection and use practices of such other sites. This Policy applies solely to the information collected in connection with your use of our Website and Services and does not apply to any practices conducted offline or in connection with any other websites.

Information for EU and Swiss Residents

JD Supra's principal place of business is in the United States. By subscribing to our website, you expressly consent to your information being processed in the United States.

 • Our Legal Basis for Processing: Generally, we rely on our legitimate interests in order to process your personal information. For example, we rely on this legal ground if we use your personal information to manage your Registration Data and administer our relationship with you; to deliver our Website and Services; understand and improve our Website and Services; report reader analytics to our authors; to personalize your experience on our Website and Services; and where necessary to protect or defend our or another's rights or property, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, safety or privacy issues. Please see Article 6(1)(f) of the E.U. General Data Protection Regulation ("GDPR") In addition, there may be other situations where other grounds for processing may exist, such as where processing is a result of legal requirements (GDPR Article 6(1)(c)) or for reasons of public interest (GDPR Article 6(1)(e)). Please see the "Your Rights" section of this Privacy Policy immediately below for more information about how you may request that we limit or refrain from processing your personal information.
 • Your Rights
  • Right of Access/Portability: You can ask to review details about the information we hold about you and how that information has been used and disclosed. Note that we may request to verify your identification before fulfilling your request. You can also request that your personal information is provided to you in a commonly used electronic format so that you can share it with other organizations.
  • Right to Correct Information: You may ask that we make corrections to any information we hold, if you believe such correction to be necessary.
  • Right to Restrict Our Processing or Erasure of Information: You also have the right in certain circumstances to ask us to restrict processing of your personal information or to erase your personal information. Where you have consented to our use of your personal information, you can withdraw your consent at any time.

You can make a request to exercise any of these rights by emailing us at privacy@jdsupra.com or by writing to us at:

Privacy Officer
JD Supra, LLC
10 Liberty Ship Way, Suite 300
Sausalito, California 94965

You can also manage your profile and subscriptions through our Privacy Center under the "My Account" dashboard.

We will make all practical efforts to respect your wishes. There may be times, however, where we are not able to fulfill your request, for example, if applicable law prohibits our compliance. Please note that JD Supra does not use "automatic decision making" or "profiling" as those terms are defined in the GDPR.

 • Timeframe for retaining your personal information: We will retain your personal information in a form that identifies you only for as long as it serves the purpose(s) for which it was initially collected as stated in this Privacy Policy, or subsequently authorized. We may continue processing your personal information for longer periods, but only for the time and to the extent such processing reasonably serves the purposes of archiving in the public interest, journalism, literature and art, scientific or historical research and statistical analysis, and subject to the protection of this Privacy Policy. For example, if you are an author, your personal information may continue to be published in connection with your article indefinitely. When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.
 • Onward Transfer to Third Parties: As noted in the "How We Share Your Data" Section above, JD Supra may share your information with third parties. When JD Supra discloses your personal information to third parties, we have ensured that such third parties have either certified under the EU-U.S. or Swiss Privacy Shield Framework and will process all personal data received from EU member states/Switzerland in reliance on the applicable Privacy Shield Framework or that they have been subjected to strict contractual provisions in their contract with us to guarantee an adequate level of data protection for your data.

California Privacy Rights

Pursuant to Section 1798.83 of the California Civil Code, our customers who are California residents have the right to request certain information regarding our disclosure of personal information to third parties for their direct marketing purposes.

You can make a request for this information by emailing us at privacy@jdsupra.com or by writing to us at:

Privacy Officer
JD Supra, LLC
10 Liberty Ship Way, Suite 300
Sausalito, California 94965

Some browsers have incorporated a Do Not Track (DNT) feature. These features, when turned on, send a signal that you prefer that the website you are visiting not collect and use data regarding your online searching and browsing activities. As there is not yet a common understanding on how to interpret the DNT signal, we currently do not respond to DNT signals on our site.

Access/Correct/Update/Delete Personal Information

For non-EU/Swiss residents, if you would like to know what personal information we have about you, you can send an e-mail to privacy@jdsupra.com. We will be in contact with you (by mail or otherwise) to verify your identity and provide you the information you request. We will respond within 30 days to your request for access to your personal information. In some cases, we may not be able to remove your personal information, in which case we will let you know if we are unable to do so and why. If you would like to correct or update your personal information, you can manage your profile and subscriptions through our Privacy Center under the "My Account" dashboard. If you would like to delete your account or remove your information from our Website and Services, send an e-mail to privacy@jdsupra.com.

Changes in Our Privacy Policy

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time. Please refer to the date at the top of this page to determine when this Policy was last revised. Any changes to our Privacy Policy will become effective upon posting of the revised policy on the Website. By continuing to use our Website and Services following such changes, you will be deemed to have agreed to such changes.

Contacting JD Supra

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, your dealings with our Website or Services, or if you would like to change any of the information you have provided to us, please contact us at: privacy@jdsupra.com.

JD Supra Cookie Guide

As with many websites, JD Supra's website (located at www.jdsupra.com) (our "Website") and our services (such as our email article digests)(our "Services") use a standard technology called a "cookie" and other similar technologies (such as, pixels and web beacons), which are small data files that are transferred to your computer when you use our Website and Services. These technologies automatically identify your browser whenever you interact with our Website and Services.

How We Use Cookies and Other Tracking Technologies

We use cookies and other tracking technologies to:

 1. Improve the user experience on our Website and Services;
 2. Store the authorization token that users receive when they login to the private areas of our Website. This token is specific to a user's login session and requires a valid username and password to obtain. It is required to access the user's profile information, subscriptions, and analytics;
 3. Track anonymous site usage; and
 4. Permit connectivity with social media networks to permit content sharing.

There are different types of cookies and other technologies used our Website, notably:

 • "Session cookies" - These cookies only last as long as your online session, and disappear from your computer or device when you close your browser (like Internet Explorer, Google Chrome or Safari).
 • "Persistent cookies" - These cookies stay on your computer or device after your browser has been closed and last for a time specified in the cookie. We use persistent cookies when we need to know who you are for more than one browsing session. For example, we use them to remember your preferences for the next time you visit.
 • "Web Beacons/Pixels" - Some of our web pages and emails may also contain small electronic images known as web beacons, clear GIFs or single-pixel GIFs. These images are placed on a web page or email and typically work in conjunction with cookies to collect data. We use these images to identify our users and user behavior, such as counting the number of users who have visited a web page or acted upon one of our email digests.

JD Supra Cookies. We place our own cookies on your computer to track certain information about you while you are using our Website and Services. For example, we place a session cookie on your computer each time you visit our Website. We use these cookies to allow you to log-in to your subscriber account. In addition, through these cookies we are able to collect information about how you use the Website, including what browser you may be using, your IP address, and the URL address you came from upon visiting our Website and the URL you next visit (even if those URLs are not on our Website). We also utilize email web beacons to monitor whether our emails are being delivered and read. We also use these tools to help deliver reader analytics to our authors to give them insight into their readership and help them to improve their content, so that it is most useful for our users.

Analytics/Performance Cookies. JD Supra also uses the following analytic tools to help us analyze the performance of our Website and Services as well as how visitors use our Website and Services:

 • HubSpot - For more information about HubSpot cookies, please visit legal.hubspot.com/privacy-policy.
 • New Relic - For more information on New Relic cookies, please visit www.newrelic.com/privacy.
 • Google Analytics - For more information on Google Analytics cookies, visit www.google.com/policies. To opt-out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This will allow you to download and install a Google Analytics cookie-free web browser.

Facebook, Twitter and other Social Network Cookies. Our content pages allow you to share content appearing on our Website and Services to your social media accounts through the "Like," "Tweet," or similar buttons displayed on such pages. To accomplish this Service, we embed code that such third party social networks provide and that we do not control. These buttons know that you are logged in to your social network account and therefore such social networks could also know that you are viewing the JD Supra Website.

Controlling and Deleting Cookies

If you would like to change how a browser uses cookies, including blocking or deleting cookies from the JD Supra Website and Services you can do so by changing the settings in your web browser. To control cookies, most browsers allow you to either accept or reject all cookies, only accept certain types of cookies, or prompt you every time a site wishes to save a cookie. It's also easy to delete cookies that are already saved on your device by a browser.

The processes for controlling and deleting cookies vary depending on which browser you use. To find out how to do so with a particular browser, you can use your browser's "Help" function or alternatively, you can visit http://www.aboutcookies.org which explains, step-by-step, how to control and delete cookies in most browsers.

Updates to This Policy

We may update this cookie policy and our Privacy Policy from time-to-time, particularly as technology changes. You can always check this page for the latest version. We may also notify you of changes to our privacy policy by email.

Contacting JD Supra

If you have any questions about how we use cookies and other tracking technologies, please contact us at: privacy@jdsupra.com.

- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.