Life Sciences Newsletter - Slovenská republika

Dentons
Contact

Dentons

Spoločnosti podnikajúce v oblasti life sciences pravidelne čelia novým výzvam súvisiacimi s aktuálnymi zmenami legislatívy. Pripravili sme pre Vás stručný prehľad vybraných právnych, regulačných a mediálnych noviniek za posledný kalendárny mesiac z oblasti life sciences prijatých v Slovenskej republike a v Európskej únii. Ku každému príspevku je pripojený link, ktorý Vás presmeruje k podrobnejším informáciám.

Právne novinky

Slovenská republika

Exekučná imunita nemocníc: Zákon č. 346/2020 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 4.11.2020 vydal Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodnutie sp. zn. PL. ÚS 14/2020, ktorým zrušil napadnuté ustanovenie § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve z dôvodu jeho nesúladu s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Znenie predmetného ustanovenia poskytovalo exekučnú imunitu majetku organizácií zriadených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátom, obcou alebo samosprávnym krajom, finančným prostriedkom na účtoch týchto organizácií a finančným prostriedkom, ktoré sú určené pre tieto organizácie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti. V dôsledku takéhoto rozhodnutia stráca napadnuté ustanovenie účinnosť ku dňu vyhlásenia rozhodnutia v Zbierke zákonov. Rozhodnutie bolo v Zbierke zákonov vyhlásené dňa 4.12.2020.

V ten istý deň (t.j. 4.12.2020) bol zároveň v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 346/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Národná rada tento zákon schválila dňa 25.11.2020 a pridala ním do zákona č. 578/2004 Z. z. ustanovenie § 91, ktorým opätovne zaviedla exekučnú imunitu, avšak len na majetok a finančné prostriedky, ktorých exekúciou by boli ohrozené práva a povinnosti pacientov vyplývajúce z osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie alebo činnosť prvku kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s predchádzajúcim ustanovením § 102c ods. 3 je teda obsah tejto exekučnej imunity o čosi užší. V dôvodovej správe je tento krok zdôvodnený najmä prebiehajúcou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, v dôsledku ktorej je na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyvíjaný zvýšený tlak.

Zákon č. 392/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účelom novely zákona je snaha o zefektívnenie výmeny informácií medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy v celom sektore zdravotníctva a zasielanie údajov iba v elektronickej podobe.

Okrem súčasnej definície sa zavádza všeobecná definícia ostatných výdavkov na prevádzkové činnosti, ktorými budú všetky výdavky, ak nie sú explicitne uvedené v § 6a ods. 3. Explicitné určenie sumy, ktorú je možné z vybratého poistného použiť na výdavky priamo nesúvisiace s hlavnou činnosťou zdravotnej poisťovne je naďalej potrebné.

Ministerstvo zdravotníctva v dôvodovej správe uviedlo, že vzhľadom k možným negatívnym výkyvom makroekonomického prostredia a nutnosti mať k dispozícii rezervné zdroje na krytie týchto nepredvídateľných výkyvov prostredia a následného krytia strát zdravotnej poisťovne sa zvyšuje miera povinnej tvorby rezervného fondu na 30 %. Zároveň sa explicitne určuje povinnosť použitia rezervného fondu iba na krytie strát.

Ďalej sa zavádza úprava rozpočtovania výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa nepoužije výdavky vo výške určenej vyhláškou pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, je povinná rozdiel vložiť do tzv. fondu solidarity.

Ďalej nová úprava vymedzuje za akých podmienok môžu podnet na vykonanie dohľadu podať blízke osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené. Podávateľovi podnetu sa priznáva právo byť oboznámený so začatím výkonu dohľadu a s výsledkom dohľadu po jeho skončení.

Zákon bol schválený dňa 24.11.2020 a nadobudol, resp. nadobudne účinnosť 1.1.2021, resp. 1.5.2021.

Zákon č. 393/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

O tejto novele sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy úprava spôsobu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie. Súčasný systém je postavený na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa. Zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne. Podľa ministerstva zdravotníctva však existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu prostredníctvom ich indexu rizika. Z tohto dôvodu sa navrhuje do procesu prerozdelenia poistného zaviesť prvok „Nadlimitná suma“.

V zmysle dôvodovej správy síce zavedením tzv. nadlimitnej sumy nedôjde k zvýšeniu predikčnej sily prerozdeľovacieho mechanizmu, ale malo by dôjsť k spravodlivému ex-post prerozdeleniu, na základe ktorého bude eliminované riziko zdravotných poisťovní, vyplývajúce z príliš vysokých nákladov na individuálnych poistencov, ktoré nie je kryté súčasným modelom prerozdelenia.

Nová právna úprava ďalej umožňuje každému poistencovi preukázať sa preukazom poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie, v prípade ak nevlastní doklad totožnosti s čipom. Zároveň ukladá povinnosť zdravotnej poisťovni zriadiť a sprístupniť elektronický kanál, ktorý bude slúžiť poistencom, platiteľom poistného, poskytovateľom ako aj iným subjektom.

Zákon bol schválený dňa 24.11.2020 a nadobudol, resp. nadobudne účinnosť 1.1.2021, resp. 1.7.2021, resp. 1.10.2021.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia s dopĺňajú niektoré zákony

Podľa dôvodovej správy je základným cieľom návrhu zákona zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dôvodom predloženého návrhu zákona sú závery z monitoringu zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Návrh zákona má odstrániť prekážku v činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti zdravotníctva t.j. sledovať právne otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, napr. pri ich hospitalizácii, spôsobe výkonu liečby, nastavení systému zdravotníctva a pod.

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubnolekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády č. 58/2019 Z. z.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je upraviť výšku úhrady pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u ambulancií ambulantnej pohotovostnej služby tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Zatiaľ bola zverejnená iba predbežná informácia o predmetnom návrhu.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

O novele sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V novele vyhlášky sa menia aktuálne existujúce úhradové skupiny uvedené v prílohe k Vyhláške č. 435/2011 Z. z. a dopĺňajú sa o nové úhradové skupiny.

Zaradenie liekov v súčasných úhradových skupinách podľa Ministerstva zdravotníctva SR z ekonomických dôvodov zakladá prekážku zohľadňovania individuálnych charakteristík pacienta (akými sú napríklad vek a hmotnosť pacienta či štádium ochorenia) a rovnako aj ekonomickú bariéru zvoliť liečbu liekom s ohľadom na odlišné dávkovanie lieku pre rozličné indikácie.

Úhradové skupiny sú v novele vyhlášky zostavené tak, aby odstránili uvedené existujúce limitácie indikovania lieku a zároveň zabezpečovali účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnú stabilitu tohto systému s aktívnou účasťou pacientov prostredníctvom sociálne únosných doplatkov za liek.

Novela bola schválená dňa 11.12.2020 a nadobudla účinnosť dňa 1.1.2021.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021

O vyhláške sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zavedením zoznamu farmaceuticko–nákladových skupín (prediktor chorobnosti) by podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky malo prispieť k zlepšeniu prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami. Dlhodobá spotreba liekov podľa farmaceuticko-nákladových skupín má zabezpečiť, že po prerozdelení každá zo zdravotných poisťovní dostane rovnakú platbu na poistenca v rovnakej rizikovej skupine. Zdroje by tak podľa MZSR mali byť adresnejšie nasmerované chorým, a teda nákladnejším poistencom.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, obsahuje číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny, kód farmaceuticko-nákladovej skupiny, názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečby, kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ak ho možno k farmaceuticko-nákladovej skupine priradiť a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv, ktorá definuje farmaceuticko-nákladovú skupinu.

Vyhláška bola schválená dňa 16.12.2020 a nadobudla účinnosť dňa 1.1.2021.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021

O vyhláške sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte len v štádiu rokovania.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie kalendárneho roka 2021 obsahuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na kalendárny rok 2021. Index rizika nákladov ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2021 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2021.

Vyhláška bola schválená dňa 16.12.2020 a nadobudla účinnosť dňa 1.1.2021.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.

O vyhláške sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Nakoľko došlo k novelizácii zákona č. 580/2004 Z. z. v časti upravujúcej prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zavedením parametra nadlimitnej sumy, bolo potrebné popísať postup výkonu ročného prerozdeľovania v súlade s uvedenými zmenami.

Účelom novely vyhlášky je ustanoviť právny rámec výkonu prerozdelenia, v súlade so splnomocňujúcim ustanovením v § 28 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z., podľa ktorého Ministerstvo zdravotníctva SR má ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. Novelou vyhlášky sa zosúlaďuje postup prerozdelenia s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony poslednou.

Vyhláška bola schválená dňa 16.12.2020 a nadobudla účinnosť dňa 1.1.2021.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.

O vyhláške sme informovali už v predchádzajúcich číslach newslettra, keď sa nachádzala ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Cieľom novely je zosúladenie vyhlášky s platnou právnou úpravou, a to doplnenie nových subjektov do okruhu spravodajských jednotiek poskytujúcich hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorými sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadok mŕtvych tiel; tieto subjekty boli zákonom č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené medzi subjekty poskytujúce údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve ako aj údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.

Vyhláška bola schválená dňa 17.12.2020 a nadobudla účinnosť dňa 1.1.2021.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu

Cieľom návrhu vyhlášky je riešenie problematiky, ktorej potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe výkonu poskytovania ambulantnej psychiatrickej starostlivosti pacientom s duševnou poruchou podliehajúcou povinnosti dispenzarizácie. Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je zdravotná starostlivosť v zásade úplne rovnaká u dispenzarizovaného aj nedispenzarizovaného pacienta a rozdiel vidí len v administratívnej záťaži poskytovateľa.

Dôvodová správa ďalej uvádza, že bezúčelná evidencia a spracovávanie údajov dispenzarizovaných pacientov je v rozpore so základnými princípmi GDPR a ochranou osobných údajov pacientov.

Návrhom vyhlášky sa teda zo zoznamu odstraňujú viaceré choroby.

Momentálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

O predmetnej novele sme informovali už aj v predchádzajúcom čísle newslettra.

Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach vyžaduje, aby zdravotná poisťovňa preukazovala prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania, počas celej doby trvania platného povolenia, a to spôsobom stanoveným vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 180/2015 Z. z. Zdravotná poisťovňa v postavení právnickej osoby má povinnosť spĺňať túto podmienku – okrem iného aj vyhlásením správcu vkladu alebo výpisom z bankového účtu.

V súlade so zákonom proti byrokracii pridané ustanovenie, na základe ktorého nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok ak sú požadované údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 

Európska Únia

Nariadenie rady (eú) 2020/2094 zo 14. Decembra 2020, ktorým sa zriaďuje nástroj európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19

Dohoda o obchode a spolupráci medzi európskou úniou a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a spojeným kráľovstvom veľkej británie a severného írska na strane druhej

Regulačné novinky

Slovenská republika

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila registráciu druhej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19: COVID-19 Vakcína Moderna

Zdroj: sukl.sk

BREXIT a zdravotné poistenie po 31. decembri 2020

Zdroj: health.gov.sk

Celosvetové stiahnutie lieku z trhu: Zerbaxa (ceftolozán/tazobaktám) 1 g/0,5 g prášok na infúzny koncentrát

Zdroj: sukl.sk

Zoznam kategorizovaných liekov 1.2.2021 – 28.2.2021

Zdroj: health.gov.sk

Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.2.2021 – 28.2.2021

Zdroj: health.gov.sk

Stiahnutie lieku CIinacalcet Teva z trhu

Zdroj: sukl.sk

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila registráciu pre prvú vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19: Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech

Zdroj: sukl.sk

Stiahnutie lieku Acnatac z trhu

Zdroj: sukl.sk

Metamizol: riziko liekom indukovaného poškodenia pečene

Zdroj: sukl.sk

Gliolan (5-aminolevulínová kyselina, 5-ALA): Dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade odloženého chirurgického výkonu a informácie o fluorescencii pri gliómoch iného ako vysokého stupňa malignity

Zdroj: sukl.sk

MP 137/2020 Požiadavky na dokumenty správnej výrobnej praxe pri predkladaní žiadostí o povolenie klinického skúšania

Zdroj: sukl.sk

Usmerenie k predkladaniu farebných návrhov označovanie obalov („MOCK-UP“)

Zdroj: sukl.sk

Sadzobník výkonov a služieb účinný od 1.1.2021

Zdroj: sukl.sk

MP 114/2020 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

Zdroj: sukl.sk

Stiahnutie lieku Losartan Zentiva z trhu

Zdroj: sukl.sk

Závery zo stretnutia výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 23.-26.11.2020

Zdroj: sukl.sk

Európska Únia

Update on rolling review of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine

Zdroj: ema.europa.eu

Cyberattack on EMA

Zdroj: ema.europa.eu

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 7-10 December 2020

Zdroj: ema.europa.eu

Joint strategy sets direction for EMA and EU medicines regulatory agencies to 2025

Zdroj: ema.europa.eu

EMA starts rolling review of Janssen’s COVID-19 vaccine Ad26.COV2.S

Zdroj: ema.europa.eu

Mediálne novinky

Slovenská republika

Najviac kyberútokov na zdravotníctvo hlási stredná Európa

Zdroj: ekonomika.sme.sk

Bez doplatku je od januára takmer 1 300 liekov

Zdroj: ekonomika.sme.sk

Silné alergické reakcie po vakcíne proti covidu sú vzácne, no stávajú sa. Vedci už tušia, prečo k nim dochádza

Zdroj: dennikn.sk

Ministerstvo zdravotníctva vyčerpalo z eurofondov viac ako plánovali

Zdroj: ekonomika.sme.sk

Ambulantní lekári nemajú zmluvy na budúci rok s Všeobecnou a ani s Dôverou

Zdroj: ekonomika.sme.sk

Svet

Moderna CEO says vaccine likely to protect for "couple of years"

Zdroj: reuters.com

CureVac strikes COVID-19 vaccine alliance deal with Bayer -Bild

Zdroj: reuters.com

Drugmakers kick off 2021 with 500 U.S. price hikes

Zdroj: reuters.com

Roche's tiragolumab receives U.S. breakthrough therapy designation

Zdroj: reuters.com

China gives conditional approval to Sinopharm COVID-19 vaccine

Zdroj: reuters.com

Russia to test new COVID-19 antibody drug in new year

Zdroj: reuters.com

Drugmakers agree to halve prices to get on China state insurance list

Zdroj: reuters.com

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.